feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Práce se zvýšeným rizikem

Pokud bude externí organizace provádět v prostorech ON Semiconductor práce se zvýšeným rizikem, je povinna vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví při práci (činnostech), které pro objednatele provádí a popisy bezpečných pracovních postupů. Písemné vyhodnocení rizik je dodavatel povinen předat zadavateli práce před započetím prací. Externí organizace je povinna zajistit vydání „Povolení na práci se zvýšeným rizikem“ (dále jen „Povolení“) pro práce, které představují nebezpečí/riziko ohrožení zdraví a života osob. Jedná se zejména o:

 • práce ve výškách (práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky 1,5m) vyjma rutinních prací ze žebříků
 • práce v prostorech s nebezpečím výbuchu-stavební zásahy do konstrukce objektů
 • práce na elektrických systémech nebo zařízeních (pro napětí od 400 V)
 • práce, které mohu být spojenés omrznutím, popálením (nízkou nebo vysokou teplotou)
 • otevírání/vytváření uzavřeného prostoru a vstup do něj, práce v zařízeních, pod/nad úrovní terénu
 • práce v blízkosti veřejnýchdopravních trasa komunikací-nerutinní (vysokorychlostní výtahy, nerovnoměrné zatížení, jeřábnické práce apod.) práce za použití motorem poháněných zařízení (VZV, stavební stroje, ...)
 • nerutinní (například bourací) práce s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi (součástí povolení musí být i schválení nebezpečné chemické látky/směsi před jejím použitím oddělením EHS)
 • práce na zásobnících plynů a kapalin nebo na distribučních linkách (včetně odpadních), které jsou pod tlakem nebo obsahují/obsahovaly nebezpečné chemické látky/směsi
 • práce srizikem poškození zásobníků plynů a kapalin nebo distribučních linek (včetně odpadních), které jsou pod tlakem nebo obsahují/obsahovaly nebezpečné chemické látky/směsi
 • výkopové práce (hlouběji než 1,2m)
 • ostatní práce, které zadavatel práce zhodnotí jako práce s neobvyklým rizikem

Vydávání povolení pro práce se zvýšeným rizikem:

 • Vydává a schvaluje zástupce externí organizace
 • Ověřuje zadavatel (zástupce ON Semiconductor)
 • Vydává se pro konkrétní práci
 • Může mít platnost více dnů, pokud se podmínky v něm uvedené nemění
 • Kontroluje, zda jsou splněny zákonné požadavky související s bezpečným prováděním práce
 • Definuje „osobu zodpovědnou za přímý dohled nad bezpečným prováděním práce“
 • Musí být přítomna na pracovišti po celou dobu vykonávání prací se zvýšeným rizikem
 • Během dohledu NESMÍ VYKONÁVAT JINOU PRACOVNÍ ČINNOST

Povolení pro práci se zvýšeným rizikem je platné, když:
- Jsou vyplněny všechny požadované údaje
- Jsou dodány všechny přílohy pro povolovanou práci:

 • Technologický postup
 • Analýza rizik
 • Seznam požadovaných OOPP
 • Seznam zaměstnanců/včetně jejich oprávnění k provádění práce
 • Seznam použitých zařízení/včetně ověření bezpečného používání
 • Záznam o proškolení zaměstnanců na danou práci
- Je ověřeno zástupci ON Semiconductor

Formulář 12MON20153R011 Povolení práce se zvýšeným rizikem

Prezentace Povolení pro práce se zvýšeným rizikem


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.